Algemene voorwaarden

Art. 1

Algemeen

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoopovereenkomst door een bezoeker die op gelijk welke wijze gebruik maakt van de site Sonelco Shop, hierna “de klant” genoemd en afgesloten met  Sonelco Shop - Cottyn & Partners bvba -  J.B. De Greeflaan 12 - 1731 Zellik – België - BE0446673122. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

 

Art. 2

De Klant

Een bezoeker kan slechts klant worden wanneer hij zakelijk professioneel is op het gebied van elektro en beschikt over een geldig BTW-nummer. Tevens moet de klant zich bevinden in een EU-land dat bediend word door Bpost. Slechts dan kan deze klant een Account aanmaken. Overige landen die ook een BTW-nummer hebben worden onderworpen aan een manuele controle. Bij een ongeldig BTW-nummer worden de bestellingen automatisch geannuleerd. Het is duidelijk dat de website “Sonelco Shop” zich alleen toespits naar zakelijke relaties en niet naar de consumenten.

 

Art. 3

Bestelling en prijsniveau

De prijzen op onze website staan steeds vermeld of deze in- of exclusief BTW zijn. De afrekening van een bestelling gebeurt steeds inclusief BTW tenzij het gaat om een verzending naar een land in de EU (zie Art.2) met een geldig BTW nummer. De prijsstelling is deze voor een professionele installateur. Volgens de hoeveelheid gaat de prijs omlaag per type product. Voor grote hoeveelheden gelieve uw groothandel of ons te contacteren.

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling”, dan wel door het versturen van een email die een bestelling inhoudt.

 

Art. 4

Betaling

Betaling gebeurt steeds via bankoverschrijving.

 

Art. 5

Uitvoering

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na uitvoering van de betaling via Bancontact of Visa (Stripe). Na betaling gebeurt de levering van de bestelde producten zo snel mogelijk. Een vertraging in de uitvoering kan voorkomen en in dit geval geeft deze geen recht op schadevergoeding.

 

Art. 6

Waarborg

De producten door ons verkocht maken deel uit van industriële activiteiten. Deze kennen een waarborg van 1 jaar en start van op het moment dat het product uitgeleverd wordt. Elk product bezit een serienummer die als referentie zal dienen voor het toekennen van de waarborg op voorwaarde dat het product volgens de technische voorschriften gebruikt werd. Schade veroorzaakt door foutief gebruik, zoals verkeerdelijk voeding of korsluiting worden niet gedekt door de waarborg. De retourzending is op de kosten van de klant.

 

Art. 7

Geschillen

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.

 

Art. 8

Binding

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de check box “Akkoord”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens frauduleuze informatie of betalingen, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant en zal de overeenkomst vooralsnog stopgezet worden.